×
78A Henryka Sienkiewicza street
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
12.06.2015
Ogłoszenie o zamówieniu wyposażenia do specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zaprasza do składania ofert.

Polska Pomoc

Zamówienie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu pod hasłem:

INNOWACJE EKOLOGICZNE DLA BIZNESU
SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM KOMPLEKSOWYCH BADAŃ NATURALNYCH MINERAŁÓW
W CHMIELNICKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Szczegółową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji do edycji znajdziecie Państwo tu:

ZAMÓWIENIE

 Zmiana terminu przyjmowania ofert!!!

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

W POSTĘPOWANIU SPEŁNIAJĄCYM WYMOGI EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI ORAZ ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA, UCZCIWEJ KONKURENCJI I PRZEJRZYSTOŚCI

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, PODŁĄCZENIEM, URUCHOMIENIEM ORAZ PRZEPROWADZENIEM INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI KOMPLEKSOWEGO WYPOSAŻENIA

SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM BADAŃ NATURALNYCH MINERAŁÓW

W CHMIELNICKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM NA UKRAINIE

 

 ZATWIERDZIŁ:

Krzysztof Kalita - Prezes Zarządu

Magdalena Kalita - Sekretarz

 

Data: 11 czerwca 2015 r. (aktualizacja 19 czerwca 2015 r.)

  

§ 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

ul. H. Sienkiewicza 65

25-002 Kielce

 

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady efektywnego zarządzania finansami oraz zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

   1.   Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż wraz z dostawą, montażem, podłączeniem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi kompleksowego wyposażenia specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w ramach projektu „Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym”, współfinansowanego w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

CPV 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

 

   2.   Wykonawca zobowiązany jest:

1)     dostarczyć do Chmielnickiego na Ukrainę pod adres wskazany przez Zamawiającego, rozładować, wnieść, dokonać montażu i uruchomić sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, usunąć opakowania i wszelkie odpady powstałe przy montażu poza teren wskazany przez Zamawiającego,

2)     zapewnić co najmniej dwóm osobom wskazanym przez Zamawiającego instruktaż
z obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu odbiorczego na dostarczonym i uruchomionym sprzęcie
z wyposażeniem, na próbkach przygotowanych przez Zamawiającego w laboratorium Zamawiającego i trwać będzie co najmniej 8 godzin. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz prowadzenia przy jego użyciu pomiarów/badań, obróbki danych
i generowania raportów,

3)     w razie potrzeby umożliwić użytkownikowi konsultację techniczną drogą telefoniczną lub elektroniczną,

4)     udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbiorczego.

   3.   Sprzęt będący przedmiotem zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

   4.   Wykonawca gwarantuje, że sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie zaopatrzony
w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji.

   5.   Oferowany sprzęt musi mieć zapewnioną obsługę serwisową, realizowaną bezpośrednio przez przedstawiciela autoryzowanego producenta urządzenia, bez udziału stron trzecich.

   6.   Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia pod adres:

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Katedra Chemii,

ul. Instytucka 11, 29016 Chmielnicki UKRAINA

- w terminie do:

Etap I:       4 tygodni od daty podpisania umowy,

Etap II:      8 tygodni od daty podpisania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, wynikłe w czasie transportu. W cenę muszą zostać wliczone wszelkie koszty, m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ubezpieczenie na czas dostawy, wniesienia i montażu, podatki, opłaty celne i inne przewidziane prawem opłaty.

   7.   Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy, z jednoczesnym zainstalowaniem i uruchomieniem, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie nie krótszym niż 7 dni przed faktycznym terminem dostawy.

   8.   Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części:

1)     w razie stwierdzenia w czasie odbioru wad i usterek sprzętu - w takim przypadku Wykonawca dostarczy sprzęt wolny od wad w terminie pisemnie uzgodnionym
z Zamawiającym,

2)     jeżeli termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony,

3)     jeżeli pracownicy Wykonawcy odmówią wniesienia, zainstalowania i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

   9.   W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest zainstalować i zapewnić uruchomienie sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

 10.   Przekazanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem odbiorczym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu
o równoważnej wartości dowodowo-księgowej, właściwego dla kraju będącego siedzibą Wykonawcy.

 11.   W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu pod rygorem odmowy zapłaty dokumenty związane z przedmiotem umowy: certyfikaty, karty gwarancyjne w języku rosyjskim i/lub ukraińskim, instrukcje obsługi w języku rosyjskim i/lub ukraińskim.

 

§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Etap 1: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2015 roku.

Etap 2: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2015 roku. 

§ 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce wykonania zamówienia:

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Katedra Chemii

ul. Instytucka 11 29016 Chmielnicki UKRAINA

§ 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

   1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadania wiedzy doświadczenia,

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

§ 7. OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

§ 8. DOKUMENTY SKŁADANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    1.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)     Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2,

2)     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

3)     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)     Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)     Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 4,

6)     Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 5,

7)     Parafowany wzór umowy – załącznik nr 6.

   2.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

§ 9. DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY ZAGRANICZNI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    1.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamiast dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   2.    Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

   3.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

§ 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

    1.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

   2.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

   3.    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Krzysztof KALITA, tel. +48 796 548 507, e-mail: krzysztofkalita@siew.org.pl

Halina DEJCZUK, tel. +380 988 520 305, e-mail: sokolytko@gmail.com

§ 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

§ 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

   1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, pod rygorem nieważności.

   2.    Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

   3.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

   4.    Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).

   5.    Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.

   6.    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

   7.    Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

   8.    W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.

   9.    Wykonawca ma prawo zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

 1. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
 2. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na adres:

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

ul. H. Sienkiewicza 65, 25-002 Kielce POLSKA

lub:

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Katedra Chemii, prof. Georgij Paraska

ul. Instytucka 11 29016 Chmielnicki UKRAINA

i opatrzona opisem:

Oferta na: sprzedaż wraz z dostawą, montażem, podłączeniem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi kompleksowego wyposażenia specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie.

Nie otwierać przed 25.06.2015 roku, godz. 16:30.

Koperta wewnętrzna oprócz powyższych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe Wykonawcy. 

§ 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

   1.    Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

   2.    Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

§ 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

    1.    Oferty należy składać na adres:

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

ul. H. Sienkiewicza 65, 25-002 Kielce

lub:

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Katedra Chemii, prof. Georgij Paraska

ul. Instytucka 11 29016 Chmielnicki UKRAINA

   2.   Termin składania ofert upływa 25 czerwca 2015 roku o godzinie 16:00 (PL).

   3.   Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

   4.   Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25 czerwca 2015 roku o godzinie 16:30 (PL).

   5.   Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

   6.   Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

§ 15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

   1.    Cena zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, umową jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili składania oferty.

   2.    Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

   3.    Cena będzie określona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   4.    Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   5.    Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

§ 16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

   1.   Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.

   2.   Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   3.   Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

CENA – WAGA 80%

DOŚWIADCZENIE NA RYNKU – WAGA 20%

   4.   Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt (cena – maks. 80 pkt, doświadczenie – maks. 20 pkt).

Punkty będą przyznawane według następującej zasady:

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

cena najniższa brutto

C = -----------------------------------------------  x 80 pkt

cena badanej oferty brutto

 Kryterium – doświadczenie na rynku, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

DOŚWIADCZENIE NA RYNKU (w latach)

0-2

2-4

4-6

6-8

8-powyżej

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

0

5

10

15

20

   5.    Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu.

   6.    Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

   7.    Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

§ 17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

    1.    Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

   2.    Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

   3.    Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

   4.    Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli została złożona tylko jedna oferta.

   5.    Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

1)     zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,

2)     zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

3)     zmniejszenia ceny netto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty podatku VAT,

4)     zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2 i 3, o zakres tych zmian.

§ 18. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

§ 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

§ 21. INFORMACJA O ZALICZKACH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

§ 22. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

§ 23. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw powiązań osobowych lub kapitałowych.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    1.    Przedmiotem zamówienia jest:

SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, PODŁĄCZENIEM, URUCHOMIENIEM ORAZ PRZEPROWADZENIEM INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI KOMPLEKSOWEGO WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM BADAŃ NATURALNYCH MINERAŁÓW
W CHMIELNICKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM W CHMIELNICKIM NA UKRAINIE

zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia i wymogami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

 ETAP 1

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2015 roku.

LP.

OPIS

1.

Spektrometr IRAffi nity-1 Shimadzu

2.

Mikser (młyn kulowy laboratoryjny) RETSCH MM 301

3.

Granulator laboratoryjny KL-120

4.

Waga analityczna RADWAG AS 220/C

6.

Waga techniczna ТВЕ-1-0,01

6.

Stolik wagowy (wymiary: 900х600х750 mm)

7.

Laboratoryjny piec muflowy 1,6*2,5*1/1100°

8.

Centryfuga (wirówka) laboratoryjna ОPN-3.01

9.

Stół laboratoryjny wyspowy ze zlewozmywakiem - wymiary (szer., gł, wys.) 2400x1500x900 mm

10.

Szafa wyciągowa w komplecie z dolną szafką - wymiary (szer., gł, wys.) 1500x750x2280 mm

 

ETAP 2

Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2015 roku.

LP.

OPIS

1.

Chromatograf gazowy Agilent 7820А Series GC z wyposażeniem i oprogramowaniem:

 • parownik kapilarny (Capillary S/SL inlet with EPC-100 psi),
 • detektor PID (FID w/EPC, for capillary&packedcolumns),
 • kontroler autosamplera do płynnych frakcji (Auto Liquid Sampler Control Box),
 • oprogramowanie do obsługi urządzeń OpenLAB CDS ChemStation,
 • oprogramowanie laboratoryjne OpenLAB CDS Inst. Driver, OpenLAB CDS AIC, OpenLAB CDS Workstation do obsługi chronografu,
 • ampułkostrzykawka 7693A Autoinjector,
 • kapilarna kolumienka DB - 5ht 15m,
 • pakiet instalacyjny do GCs  bez filtrów oczyszczania gazów,
 • wielki filtr uniwersalny do helu 1/8" fttgs,
 • filtr 1/8", 200cc (2 szt.),(3 kanały gazu z filtrami absorbcyjnymi i regulatorami ciśnienia)
 • filtr H20, 13X/4A, 1/8" 200cc (2 szt.),
 • strzykawka do autosamplera FN 23-26s/42/HP, 6/PK,
 • wlot grafitowy 0.5mm ID, 0.1-0.32mm (10 szt.),
 • fiolki zakręcane PTFE/red septa (500 szt.),
 • liner nierozdzielny, jednostożkowy (2 szt.),
 • wysokotemperaturowa przegroda do parownika Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm (100 szt.),
 • stacja robocza na bazie komputera z drukarką laserową do kierowania chronomatografem, zbieraniem i obróbką chromatograficznych informacji (Notebook 15,6", HDD 500GB, Ram 2GB, Win8, drukarka: LaserJet P1102)
 • generator wodoru - wydajność: 6 l/godz., wyjściowe ciśnienie: do 400 kPa (do 4,0 atm.), czystość wodoru: 99.995%,
 • kompresor czystego powierza - wydajność min.: 1,2 l/min.

    2.    Wszystkie podane parametry techniczne sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

   3.    Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne producentów zostały zamieszczone informacyjnie ze względów technologicznych z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów, i standardów, jakimi charakteryzują się posiadane przez Zamawiającego urządzenia bądź realizowane badania. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę na sprzedaż wraz z dostawą, montażem, podłączeniem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi kompleksowego wyposażenia specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie

  

………………………………………………………………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

 

z siedzibą:

………………………………………………………………………………………………………………

Adres

 ……………………………………………               ……………………………………………

                                           Nr telefonu                                             E-mail

 

    …………………………………………                  ……………………………………………

  NIP                                                REGON

po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z jej wymaganiami oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

 

BRUTTO: ………………………… PLN

SŁOWNIE: …………………………………………………

 

w tym:

 

NETTO: ………………………… PLN

SŁOWNIE: …………………………………………………

Obowiązujący podatek VAT w wysokości ………% - ………………………… PLN

 

Oświadczamy, że:

   1.    Zapoznaliśmy się ze specyfikacją SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

   2.    Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

   3.    Usługę wykonamy w terminie:

Etap 1: do ………………………… 2015 roku.

Etap 2: do ………………………… 2015 roku.

   4.    Oferujemy okres gwarancji wynoszący: ……… miesięcy liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co najmniej 12 miesięcy).

   5.    Akceptujemy termin związania ofertą - 30 dni.

   6.    Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

   7.    Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert.

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………………………………………………………………………

Integralną częścią oferty są załączniki:

   1.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

   2.    Wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat.

   3.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

   4.    Parafowany wzór umowy.

   5.    Inne (jakie?):

………………………………………………………………………………………………………………………

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

 

…………………………, dnia …………… 2015 r.

 

 …………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnik

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oświadczamy, że:

1)     posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3)     dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)     znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Jednocześnie oświadczamy, że wobec Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)     wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

2)     wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,

3)     wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  

…………………………, dnia …………… 2015 r.

 

…………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnik

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Tabela:
ODBIORCAPRZEDMIOT DOSTAWYDATA WYKONANIAWARTOŚĆ DOSTAWY BRUTTO

 

…………………………, dnia …………… 2015 r.

 

 …………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnik

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)     posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

* niewłaściwe skreślić

 

…………………………, dnia …………… 2015 r.

 

 …………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnik

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………… 2015 roku w Kielcach pomiędzy:

STOWARZYSZENIEM INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD z siedzibą przy ulicy H. Sienkiewicza 65, 05-002 Kielce, NIP 0000364727,REGON 260423101, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Krzysztofa Kalitę,

Sekretarza – Magdalenę Kalitę,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………… z siedzibą przy ulicy …………………………, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowaną przez:

…………………… - ……………………,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu spełniającym wymogi efektywnego zarządzania finansami oraz zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji
i przejrzystości, została zawarta umowa o treści następującej:
 

§ 1

   1.   Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem, podłączeniem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi kompleksowego wyposażenia specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym
w Chmielnickim na Ukrainie
w ramach projektu „Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym”, współfinansowanego w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

   2.   Zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w ofercie Wykonawcy z dnia …………… 2015 roku, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

§ 2

   1.    Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi: ………………………… PLN brutto (słownie: ………………………………………).

   2.    Powyższa kwota ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji niniejszego zamówienia oraz obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą przedmiotu umowy oraz inne świadczenia przewidziane w umowie związane m.in. z transportem
i ubezpieczeniem do chwili odbioru, ewentualnymi opłatami licencyjnymi i autorskimi, należnościami celnymi, załadunkiem i rozładunkiem, przeprowadzeniem instruktażu, wykonaniem obowiązków z gwarancji, itp.

   3.    Zapłata nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej
i dostarczonej faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowo-księgowej, właściwego dla kraju będącego siedzibą Wykonawcy w terminie minimum 14 dni od jej doręczenia. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek, z zastrzeżeniem ust. 4.

   4.    W przypadku nie przekazania środków finansowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w terminie umożliwiającym terminowe dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy - zapłata nastąpi bez odsetek w ciągu 10 dni po otrzymaniu środków finansowych od ww. instytucji.

§ 3

   1.   Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

   2.    Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki. Wypłata zaliczki nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.

   3.   Zamawiający udzielając Wykonawcy zaliczki zobowiązuje się do wypłaty kwoty określonej
w § 2 ust. 1 w następujący sposób:

                1)   w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy - 70% wynagrodzenia określonego
w § 2 ust.1, czyli …………… PLN, w formie zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie faktury zaliczkowej,

                2)   do ……… 2015 roku - 30% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, czyli …………… PLN, w formie zaliczki po uprzednim rozliczeniu się Wykonawcy z zaliczki,
o której mowa powyżej na podstawie protokołu odbioru częściowego,

                3)   ostateczne rozliczenie umowy nastąpi po zakończeniu terminu realizacji umowy do dnia …………… 2015 roku na podstawie protokołu odbioru końcowego.

   4.    Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonał bezusterkowo zamówienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki,
a w przypadku wystąpienia usterek po ich usunięciu.

§ 4

   1.    Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry techniczne dostarczanego przedmiotu umowy oraz oświadcza, iż sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, spełnia założone parametry techniczne, normy bezpieczeństwa obsługi oraz znajduje się w stanie nieuszkodzonym.

   2.    Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą na okres 12 miesięcy.

   3.   Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych na następujących warunkach:

                1)   Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych względem przedmiotu zamówienia przez wykwalifikowany personel, polegających na usuwaniu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w czasie trwania gwarancji,

                2)   Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnia się w czasie trwania gwarancji w dostarczonym przedmiocie zamówienia,

                3)   Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia jak również u Wykonawcy, jeżeli u użytkownika okaże się niemożliwa.
W przypadku wykonywania napraw poza miejscem dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z transportem urządzenia podlegających naprawie do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych oraz transportem powrotnym,

                4)   Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia, w ciągu 5 dni roboczych – licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady,

                5)   koszty świadczenia usług gwarancyjnych, w tym transportu oraz wymienianych części, przez cały okres gwarancji będzie ponosił Wykonawca.

   4.    Bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń stwierdzającego wykonanie zamówienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji będzie ulegał zawieszeniu.

   5.    Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego przez okres minimum 5 lat w wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa.

   6.    Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§ 5

   1.    Wykonawca w terminie do 31 sierpnia 2015 r. od daty podpisania umowy:

1)     Dostarczy pod adres:

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Katedra Chemii,

ul. Instytucka 11, 29016 Chmielnicki UKRAINA

oraz rozładuje, wniesie, dokona montażu i uruchomi sprzęt stanowiący przedmiot umowy.

O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie z minimum 7-dniowym (pięciodniowym) wyprzedzeniem.

2)     Przeprowadzi co najmniej 8-godzinny instruktaż dla co najmniej 2 osób w zakresie konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz prowadzenia przy jego użyciu pomiarów/badań, obróbki danych i generowania raportów.

   2.    Z od

Ogłoszenie o zamówieniu wyposażenia do specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie
Ogłoszenie o zamówieniu wyposażenia do specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie